06-57 58 86 89 studioeigen@ardig.nl

Bij Studio Eigenaardig omarmen we een visie die verder reikt dan zorg alleen, waarin we streven naar een wereld waarin elke jongere en elk gezin de kans krijgt om hun volledige potentieel te bereiken.

Door te luisteren naar onze cliënten bieden wij zorg op maat. We zijn vastberaden om een leidende kracht te zijn in de evolutie van jeugdbegeleiding en ambulante jeugdzorg, met een diepgaand begrip van de unieke behoeften van jongeren en gezinnen.

Onze visie is gebaseerd op het idee dat het systeem en de eigen kracht van onze cliënten een onschatbare bron zijn voor herstel en groei. Dit betekent dat we:

 • Actieve betrokkenheid en participatie van netwerken stimuleren om een ondersteunend ecosysteem rondom de jeugdige en het gezin te creëren.
 • Het zelfbepalend vermogen van jeugdigen en gezinnen erkennen en hun mening en doelen in het hart van ons ondersteuningsplan plaatsen.
 • Samenwerken met het bredere systeem om een holistische benadering van ondersteuning te bieden.
 • Door deze focus op systeem en eigen kracht een duurzame verandering kunnen bewerkstelligen en jeugdigen en gezinnen in staat kunnen stellen om hun eigen welzijn en ontwikkeling vorm te geven.
 • Actief gebruikmaken van familieopstellingen om diepgaand inzicht te verkrijgen in familiedynamieken en intergenerationele patronen.

De betrokkenheid van familieleden en belangrijke personen uit het netwerk aanmoedigen en uitnodigen om deel te nemen aan het ondersteuningsproces.

Onze Toewijding:

In de komende jaren streven we ernaar onze expertise in het begeleiden verder uit te breiden. We investeren in voortdurende educatie en onderzoek om altijd voorop te blijven lopen in ons vakgebied.

Persoonlijke Groei en Duurzaamheid:

Naast ons werk met jongeren en gezinnen, geloven we in de voortdurende ontwikkeling van ons eigen team. We streven naar een omgeving die groei, samenwerking en diversiteit omarmt. Bovendien zetten we ons in voor duurzaamheid, niet alleen in ons werk, maar ook in onze bedrijfspraktijken.

Lokale Impact:

We willen onze methodologieën delen en samenwerken met organisaties in omringende gemeenten om positieve verandering te stimuleren. Ons doel is om normen voor jeugdzorg positief te beïnvloeden en een betere toekomst te creëren voor jongeren en gezinnen, ongeacht hun achtergrond.

Innovatie en Ontdekking:

Studio Eigenaardig zal blijven investeren in innovatie en technologische vooruitgang om de effectiviteit van onze diensten te vergroten. We zien de mogelijkheden van oa digitale hulpmiddelen als manieren om ons bereik te vergroten en toegankelijkheid te bieden aan hen die het het meest nodig hebben.

Met een focus op ontwikkeling, empathie en innovatie, blijven we bij Studio Eigenaardig onze missie verwezenlijken om levens te transformeren. Samen bouwen we aan een wereld waarin jongeren en gezinnen de steun en mogelijkheden vinden die ze verdienen. Onze toekomst is helder en vol belofte, en we kunnen niet wachten om deze reis met jullie te starten.

1. Empathie en Respect:

We benaderen elk individu met begrip en respect, erkennend dat iedereen uniek is en zijn eigen uitdagingen heeft.

2. Innovatie:

We omarmen voortdurende verbetering en ontwikkeling, streven ernaar nieuwe manieren te ontdekken om impactvolle en effectieve begeleiding te bieden.

3. Samenwerking:

We geloven in de kracht van samenwerking, zowel intern als extern, om de best mogelijke resultaten te bereiken voor jongeren en gezinnen.

4. Integriteit:

We handelen met eerlijkheid en ethiek in alles wat we doen, en nemen verantwoordelijkheid voor onze acties.

5. Positieve Groei:

We streven ernaar positieve groei te bevorderen, niet alleen bij de jongeren en gezinnen die we ondersteunen, maar ook binnen ons eigen team en de gemeenschappen waarin we werken.

6. Inclusiviteit:

We verwelkomen diversiteit in al zijn vormen en creëren een omgeving waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

7. Educatie:

We blijven leren en groeien, en delen onze kennis met anderen om een bredere impact te creëren in de jeugdzorgsector.

8. Compassie:

We tonen begrip en medeleven, en bieden een veilige plek waar jongeren en gezinnen kunnen gedijen en zich gesteund voelen.

9. Verantwoordelijkheid:

We nemen verantwoordelijkheid voor onze rol in het bevorderen van positieve verandering en welzijn, zowel binnen ons bedrijf als daarbuiten.

10. Duurzaamheid:

We zetten ons in voor duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch gebied, met het oog op een betere toekomst voor iedereen.

Deze tien kernwaarden vormen de ruggengraat van Studio Eigenaardig en leiden ons bij elke stap die we zetten op weg naar het verwezenlijken van onze visie.

Uitsluitingscriteria zijn specifieke situaties of omstandigheden waarin Studio Eigenaardig mogelijk geen diensten kan aanbieden of waarin de zorgbehoefte van een cliënt niet kan worden vervuld. Hier zijn enkele uitsluitingscriteria voor Studio Eigenaardig:

 • Leeftijdsgrenzen: Studio Eigenaardig richt zich alleen op jongeren binnen een bepaalde leeftijdscategorie (6-25 jaar) en kan diensten weigeren aan cliënten buiten deze leeftijdsgroep.
 • Ernstige fysieke gezondheidsproblemen: In gevallen waarin cliënten ernstige fysieke gezondheidsproblemen hebben die een gespecialiseerde medische zorg vereisen, kan Studio Eigenaardig mogelijk geen diensten verlenen.
 • Reeds betrokken bij andere zorginstellingen: Als een cliënt al wordt begeleid door andere zorginstellingen of hulpverleners en er sprake is van een overlappende zorgvraag, kan Studio Eigenaardig besluiten de dienstverlening niet te starten om dubbele zorg te voorkomen.
 • Niet-beschikbare capaciteit: Als Studio Eigenaardig de maximale capaciteit heeft bereikt voor het aantal cliënten dat zij op enig moment kunnen bedienen, kan dit leiden tot tijdelijke uitsluiting van nieuwe cliënten.
 • Juridische beperkingen: In gevallen waarin er wettelijke beperkingen zijn die de dienstverlening aan een bepaalde cliënt verbieden, bijvoorbeeld vanwege juridische procedures of strafrechtelijke veroordelingen.
 • Gebrek aan motivatie: Als een cliënt niet gemotiveerd is om deel te nemen aan het begeleidingstraject en geen bereidheid toont om aan zijn of haar eigen doelen te werken.
 • Onverenigbaarheid met waarden en visie: Als de waarden en visie van een cliënt niet verenigbaar zijn met die van Studio Eigenaardig en dit tot onoverkomelijke conflicten kan leiden.

Uitsluitingscriteria op basis van gedrag bij Studio Eigenaardig kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke doelen en capaciteiten van onze organisatie. Hier zijn enkele voorbeelden van uitsluitingscriteria op basis van gedrag die in sommige gevallen kunnen gelden:

 • Gewelddadig gedrag: Als een jeugdige herhaaldelijk gewelddadig gedrag vertoont en een directe bedreiging vormt voor de veiligheid van medewerkers, andere cliënten of zichzelf, kan dit een uitsluitingscriterium zijn.
 • Vandalisme of ernstige destructieve neigingen: Als een jeugdige herhaaldelijk vandalisme pleegt of ernstige schade toebrengt aan eigendommen, waardoor de veiligheid of het welzijn van anderen in gevaar komt, kan dit leiden tot uitsluiting.
 • Illegale activiteiten: Als een jeugdige betrokken is bij ernstige illegale activiteiten, zoals drugsgebruik, diefstal of gewapende overvallen, kan dit een uitsluitingscriterium zijn.
 • Onbeheersbaar gedrag: Als een jeugdige consistent onbeheersbaar gedrag vertoont dat het vermogen van de instelling om passende zorg te bieden belemmert, kan dit leiden tot uitsluiting.
 • Agressie tegen medewerkers of andere cliënten: Herhaalde agressie tegen medewerkers of andere cliënten, vooral als deze agressie leidt tot ernstige verwondingen of trauma, kan resulteren in uitsluiting.
 • Extreem manipulatief gedrag: Als een jeugdige herhaaldelijk manipulatief gedrag vertoont dat de therapeutische relatie en het behandelingsproces verstoort, kan dit een uitsluitingscriterium zijn.
 • Weigering tot medewerking: Als een jeugdige weigert deel te nemen aan het behandelingsproces en niet meewerkt aan de gestelde doelen en interventies, kan dit leiden tot uitsluiting.

Uitsluitingscriteria op basis van de complexiteit van de zorgvraag. Als de zorgvraag te complex is en Studio Eigenaardig niet beschikt over de benodigde expertise of middelen om de juiste zorg te bieden, kan dit een uitsluitingscriterium zijn. Hier zijn enkele voorbeelden van uitsluitingscriteria op basis van complexiteit van de zorgvraag die in sommige gevallen kunnen gelden:

 • Meervoudige aandoeningen: Als een cliënt te maken heeft met meerdere gelijktijdige aandoeningen, zoals ernstige gedragsproblemen, psychische stoornissen en fysieke gezondheidsproblemen, kan de zorgvraag complex worden. Dit kan leiden tot een uitdaging in het coördineren van de zorg en het bieden van passende interventies.
 • Veiligheidsrisico’s: Als een cliënt een significante bedreiging vormt voor zichzelf of anderen, kan de zorgvraag als te complex worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige agressie, suïcidaal gedrag of gevaarlijke impulsiviteit.
 • Intensieve behoeften op meerdere levensgebieden: Als een cliënt ondersteuning nodig heeft op verschillende levensgebieden, zoals onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en sociale relaties, en deze behoeften zijn zeer intensief en moeilijk te coördineren, dan kan de zorgvraag als complex worden beschouwd.
 • Onvoorspelbaarheid: Als de gedragingen of reacties van een cliënt onvoorspelbaar zijn en dit een risico vormt voor de veiligheid van henzelf of anderen, kan dit de complexiteit van de zorgverlening vergroten.

Het is belangrijk op te merken dat deze uitsluitingscriteria bedoeld zijn om te waarborgen dat de zorg die Studio Eigenaardig biedt, effectief en passend is voor de doelgroep, en om te voorkomen dat er situaties ontstaan waarin de zorgkwaliteit in het gedrang komt.